XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Quảng Bình
XSQB
00
860
4108
1143
4199
5832
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
28368
56703
74936
05401
722904
Quảng Trị
XSQT
16
860
8134
4291
3920
7663
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
78675
28714
06140
05518
671066
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0
2;6;6;8; 1 3;4;9;
9; 2 1;4; 4;5;
1;3;8; 3 3;
1;2; 2;4; 4 4;
2;7; 5 8;8;9;
6 1;1;
7 5;
5;5; 8 1;3;
1;5; 9 2;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1;2;2;3;3;4; 8; 0 6;
7; 1
2 3;3;
2;2;6; 3 4;
3; 4
5 7;
8; 6 3;
7 1;9;
8 6;
7;9; 9 9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7; 0 2;4;6;
4;6;8; 1 9;
2
4;7;9;9; 3 6;9;
8;8; 4 1;3;
5 7;
3;6; 6 1;6;
7 3;
8 1;4;4;
1;3; 9 3;3;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Quảng Bình
XSQB
00
860
4108
1143
4199
5832
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
28368
56703
74936
05401
722904
Quảng Trị
XSQT
16
860
8134
4291
3920
7663
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
78675
28714
06140
05518
671066
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0
2;6;6;8; 1 3;4;9;
9; 2 1;4; 4;5;
1;3;8; 3 3;
1;2; 2;4; 4 4;
2;7; 5 8;8;9;
6 1;1;
7 5;
5;5; 8 1;3;
1;5; 9 2;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1;2;2;3;3;4; 8; 0 6;
7; 1
2 3;3;
2;2;6; 3 4;
3; 4
5 7;
8; 6 3;
7 1;9;
8 6;
7;9; 9 9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7; 0 2;4;6;
4;6;8; 1 9;
2
4;7;9;9; 3 6;9;
8;8; 4 1;3;
5 7;
3;6; 6 1;6;
7 3;
8 1;4;4;
1;3; 9 3;3;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
18
944
4131
8612
2352
1842
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
28185
31491
96695
76538
337142
Quảng Bình
XSQB
00
860
4108
1143
4199
5832
33097
10375
06417
63732
83103
83402
86302
28368
56703
74936
05401
722904
Quảng Trị
XSQT
16
860
8134
4291
3920
7663
65693
43307
42037
49748
09639
24339
09348
78675
28714
06140
05518
671066
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0
2;6;6;8; 1 3;4;9;
9; 2 1;4; 4;5;
1;3;8; 3 3;
1;2; 2;4; 4 4;
2;7; 5 8;8;9;
6 1;1;
7 5;
5;5; 8 1;3;
1;5; 9 2;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1;2;2;3;3;4; 8; 0 6;
7; 1
2 3;3;
2;2;6; 3 4;
3; 4
5 7;
8; 6 3;
7 1;9;
8 6;
7;9; 9 9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7; 0 2;4;6;
4;6;8; 1 9;
2
4;7;9;9; 3 6;9;
8;8; 4 1;3;
5 7;
3;6; 6 1;6;
7 3;
8 1;4;4;
1;3; 9 3;3;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
31
237
8921
6147
7397
0764
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
10132
35319
87567
57815
532612
Quảng Bình
XSQB
24
618
0038
0822
8335
2059
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
84706
77896
50109
89520
584855
Quảng Trị
XSQT
56
045
1267
6310
3489
2314
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
96883
84651
13770
68256
325861
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4; 0 2;
2; 5;9; 1 2;3;
1; 2 1; 3;9;
1;2;3;7; 3 3;6;
7; 4 6;
5 1;6;
3;4;5;7; 6
7 3;4;6;9;9;
8
2;7;7; 9 1;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6;9; 0 2;2;
8; 1 2;5;
1;2;4; 2 2;
5;8;8; 3 7;
4 2;
1;5; 9; 5 3;5;
6 9;
7 9;
8 1;3;3;
6;7; 9 5;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 1;7;
4; 1 5;6;
5;7; 2 5;6;
3 6;8;
5; 4 1;
1;2;6;6; 5 2;4;
1; 2;3;7; 6 5;5;
7 2;6;
3;9;9;9; 8
9 8;8;8;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
31
237
8921
6147
7397
0764
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
10132
35319
87567
57815
532612
Quảng Bình
XSQB
24
618
0038
0822
8335
2059
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
84706
77896
50109
89520
584855
Quảng Trị
XSQT
56
045
1267
6310
3489
2314
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
96883
84651
13770
68256
325861
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4; 0 2;
2; 5;9; 1 2;3;
1; 2 1; 3;9;
1;2;3;7; 3 3;6;
7; 4 6;
5 1;6;
3;4;5;7; 6
7 3;4;6;9;9;
8
2;7;7; 9 1;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6;9; 0 2;2;
8; 1 2;5;
1;2;4; 2 2;
5;8;8; 3 7;
4 2;
1;5; 9; 5 3;5;
6 9;
7 9;
8 1;3;3;
6;7; 9 5;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 1;7;
4; 1 5;6;
5;7; 2 5;6;
3 6;8;
5; 4 1;
1;2;6;6; 5 2;4;
1; 2;3;7; 6 5;5;
7 2;6;
3;9;9;9; 8
9 8;8;8;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
31
237
8921
6147
7397
0764
50992
29665
60663
17933
10620
75704
73797
10132
35319
87567
57815
532612
Quảng Bình
XSQB
24
618
0038
0822
8335
2059
89200
45821
35497
61238
49920
24073
56851
84706
77896
50109
89520
584855
Quảng Trị
XSQT
56
045
1267
6310
3489
2314
44289
80227
08462
65289
43925
48863
60052
96883
84651
13770
68256
325861
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 15/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4; 0 2;
2; 5;9; 1 2;3;
1; 2 1; 3;9;
1;2;3;7; 3 3;6;
7; 4 6;
5 1;6;
3;4;5;7; 6
7 3;4;6;9;9;
8
2;7;7; 9 1;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
6;9; 0 2;2;
8; 1 2;5;
1;2;4; 2 2;
5;8;8; 3 7;
4 2;
1;5; 9; 5 3;5;
6 9;
7 9;
8 1;3;3;
6;7; 9 5;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 1;7;
4; 1 5;6;
5;7; 2 5;6;
3 6;8;
5; 4 1;
1;2;6;6; 5 2;4;
1; 2;3;7; 6 5;5;
7 2;6;
3;9;9;9; 8
9 8;8;8;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
36
295
0467
6525
2473
6357
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
98014
68684
36499
05399
989287
Quảng Bình
XSQB
93
347
3575
0759
3460
6113
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
01726
40177
59775
85420
720209
Quảng Trị
XSQT
54
694
7717
5277
7384
3668
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
13855
34703
45237
20796
510576
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9; 0 5;
4;5; 1 3;
5; 2 6;
1;6; 3 7;
4; 4 1;4;8;
5;7; 5 1;2;5;9;
2;7; 6 3;
3; 7 5;6;8;
4;7; 8
5;9;9; 9 9;9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5;9; 0 2;6;7;
2;2;3; 1
6;6; 2 1;1;
3 1;9;
7;8; 4 6;
9; 5 7;7;
4; 6 2;2;
3; 7 4;7;
8 4;
3; 9 5;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3;6; 0 7;
7; 1
2
6;7; 3
6; 4 5;8;9;
4;5;5; 5 5;5;
6;8; 6 3;4;6;7; 9;
3; 7 1;3;7;
4;8; 8 6;8;
4;6; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
36
295
0467
6525
2473
6357
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
98014
68684
36499
05399
989287
Quảng Bình
XSQB
93
347
3575
0759
3460
6113
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
01726
40177
59775
85420
720209
Quảng Trị
XSQT
54
694
7717
5277
7384
3668
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
13855
34703
45237
20796
510576
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9; 0 5;
4;5; 1 3;
5; 2 6;
1;6; 3 7;
4; 4 1;4;8;
5;7; 5 1;2;5;9;
2;7; 6 3;
3; 7 5;6;8;
4;7; 8
5;9;9; 9 9;9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5;9; 0 2;6;7;
2;2;3; 1
6;6; 2 1;1;
3 1;9;
7;8; 4 6;
9; 5 7;7;
4; 6 2;2;
3; 7 4;7;
8 4;
3; 9 5;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3;6; 0 7;
7; 1
2
6;7; 3
6; 4 5;8;9;
4;5;5; 5 5;5;
6;8; 6 3;4;6;7; 9;
3; 7 1;3;7;
4;8; 8 6;8;
4;6; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
36
295
0467
6525
2473
6357
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
98014
68684
36499
05399
989287
Quảng Bình
XSQB
93
347
3575
0759
3460
6113
53812
46548
73664
81270
27126
69812
22705
01726
40177
59775
85420
720209
Quảng Trị
XSQT
54
694
7717
5277
7384
3668
35066
61155
54070
70488
33446
21136
34206
13855
34703
45237
20796
510576
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
9; 0 5;
4;5; 1 3;
5; 2 6;
1;6; 3 7;
4; 4 1;4;8;
5;7; 5 1;2;5;9;
2;7; 6 3;
3; 7 5;6;8;
4;7; 8
5;9;9; 9 9;9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
5;9; 0 2;6;7;
2;2;3; 1
6;6; 2 1;1;
3 1;9;
7;8; 4 6;
9; 5 7;7;
4; 6 2;2;
3; 7 4;7;
8 4;
3; 9 5;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3;6; 0 7;
7; 1
2
6;7; 3
6; 4 5;8;9;
4;5;5; 5 5;5;
6;8; 6 3;4;6;7; 9;
3; 7 1;3;7;
4;8; 8 6;8;
4;6; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
38
403
5105
8935
5137
3861
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
60499
56328
42231
05485
017689
Quảng Bình
XSQB
63
381
4277
6182
5305
5209
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
39797
54851
70358
47428
854671
Quảng Trị
XSQT
59
898
4605
3626
2287
4018
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
89746
19847
83040
43363
078520
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;5; 0
1 3;4;6;
7;8; 2
1;5;7;8; 3 5;9;
1;5;9; 4 5;
3;4; 5 3;4;8;
1; 6
7 2;3;
5;9; 8 2;3;
3;9; 9 4;8; 9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
4;5;9; 0 2;
2; 1 2;5;5;7; 8;
1;8; 2 1;8;9;
3 6;9;
4
1;1;8; 5
3; 6
7 7;9;
1;2; 8 2;5;
2;3;7; 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5; 0 2; 4;
8; 1
6;6;8; 2 4;
8;9; 3 6;
2;6;7;9; 4
7;9; 5
3; 6 2;2;4;
7 4;5;8;
7; 8 1;2;3;9;
8; 9 3;4;5;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
38
403
5105
8935
5137
3861
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
60499
56328
42231
05485
017689
Quảng Bình
XSQB
63
381
4277
6182
5305
5209
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
39797
54851
70358
47428
854671
Quảng Trị
XSQT
59
898
4605
3626
2287
4018
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
89746
19847
83040
43363
078520
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;5; 0
1 3;4;6;
7;8; 2
1;5;7;8; 3 5;9;
1;5;9; 4 5;
3;4; 5 3;4;8;
1; 6
7 2;3;
5;9; 8 2;3;
3;9; 9 4;8; 9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
4;5;9; 0 2;
2; 1 2;5;5;7; 8;
1;8; 2 1;8;9;
3 6;9;
4
1;1;8; 5
3; 6
7 7;9;
1;2; 8 2;5;
2;3;7; 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5; 0 2; 4;
8; 1
6;6;8; 2 4;
8;9; 3 6;
2;6;7;9; 4
7;9; 5
3; 6 2;2;4;
7 4;5;8;
7; 8 1;2;3;9;
8; 9 3;4;5;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
38
403
5105
8935
5137
3861
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
60499
56328
42231
05485
017689
Quảng Bình
XSQB
63
381
4277
6182
5305
5209
25920
52821
76804
70292
03812
10993
65551
39797
54851
70358
47428
854671
Quảng Trị
XSQT
59
898
4605
3626
2287
4018
92728
35826
84738
79249
06539
65857
56742
89746
19847
83040
43363
078520
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 01/09/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;5; 0
1 3;4;6;
7;8; 2
1;5;7;8; 3 5;9;
1;5;9; 4 5;
3;4; 5 3;4;8;
1; 6
7 2;3;
5;9; 8 2;3;
3;9; 9 4;8; 9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
4;5;9; 0 2;
2; 1 2;5;5;7; 8;
1;8; 2 1;8;9;
3 6;9;
4
1;1;8; 5
3; 6
7 7;9;
1;2; 8 2;5;
2;3;7; 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
5; 0 2; 4;
8; 1
6;6;8; 2 4;
8;9; 3 6;
2;6;7;9; 4
7;9; 5
3; 6 2;2;4;
7 4;5;8;
7; 8 1;2;3;9;
8; 9 3;4;5;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
96
634
6439
6438
6466
7553
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
80854
70274
39826
68340
816871
Quảng Bình
XSQB
95
191
7682
6188
2792
3198
69040
37139
51918
57918
67844
32325
30701
78296
24452
18461
36819
080767
Quảng Trị
XSQT
53
762
7192
6848
5836
2640
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
30134
40029
06955
44385
992119
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/08/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0 4;5;
3;4; 1 3;7;
6; 2 9;
1;3;4;8;9; 3 1;3;5;
4 1;3;5;7;
3;4; 5
6;6; 6 2;6;6;9;
1; 4; 7
8 3;
2;6; 9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1; 0 4;
8;8;9; 1 6;9;
5; 2 5;8;9;
9; 3
4; 4 4;
2; 5 2;9;
1;7; 6 9;
1; 4; 7 6;
2;8; 8 1;1;8;9;
1;2;5;6;8; 9 1;3;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7; 0 4;6;
9; 1 5;5;8;
9;9; 2 6;9;
4;6; 3 5;
8; 4 3;6;
1;1;3;5; 5 5;8;
2;4; 6 3;
1; 4; 7
1;5; 8 4;
2; 9 1; 2;2;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
96
634
6439
6438
6466
7553
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
80854
70274
39826
68340
816871
Quảng Bình
XSQB
95
191
7682
6188
2792
3198
69040
37139
51918
57918
67844
32325
30701
78296
24452
18461
36819
080767
Quảng Trị
XSQT
53
762
7192
6848
5836
2640
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
30134
40029
06955
44385
992119
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/08/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0 4;5;
3;4; 1 3;7;
6; 2 9;
1;3;4;8;9; 3 1;3;5;
4 1;3;5;7;
3;4; 5
6;6; 6 2;6;6;9;
1; 4; 7
8 3;
2;6; 9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1; 0 4;
8;8;9; 1 6;9;
5; 2 5;8;9;
9; 3
4; 4 4;
2; 5 2;9;
1;7; 6 9;
1; 4; 7 6;
2;8; 8 1;1;8;9;
1;2;5;6;8; 9 1;3;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7; 0 4;6;
9; 1 5;5;8;
9;9; 2 6;9;
4;6; 3 5;
8; 4 3;6;
1;1;3;5; 5 5;8;
2;4; 6 3;
1; 4; 7
1;5; 8 4;
2; 9 1; 2;2;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
96
634
6439
6438
6466
7553
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
80854
70274
39826
68340
816871
Quảng Bình
XSQB
95
191
7682
6188
2792
3198
69040
37139
51918
57918
67844
32325
30701
78296
24452
18461
36819
080767
Quảng Trị
XSQT
53
762
7192
6848
5836
2640
09951
84751
01060
03907
07181
56664
02929
30134
40029
06955
44385
992119
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 25/08/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
0 4;5;
3;4; 1 3;7;
6; 2 9;
1;3;4;8;9; 3 1;3;5;
4 1;3;5;7;
3;4; 5
6;6; 6 2;6;6;9;
1; 4; 7
8 3;
2;6; 9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1; 0 4;
8;8;9; 1 6;9;
5; 2 5;8;9;
9; 3
4; 4 4;
2; 5 2;9;
1;7; 6 9;
1; 4; 7 6;
2;8; 8 1;1;8;9;
1;2;5;6;8; 9 1;3;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
7; 0 4;6;
9; 1 5;5;8;
9;9; 2 6;9;
4;6; 3 5;
8; 4 3;6;
1;1;3;5; 5 5;8;
2;4; 6 3;
1; 4; 7
1;5; 8 4;
2; 9 1; 2;2;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
27
406
0356
5741
0334
1195
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
76020
74406
17149
82544
619986
Quảng Bình
XSQB
90
122
0238
8440
2233
6422
30872
44240
35761
38367
20555
82647
11837
04695
92632
12884
14478
673691
Quảng Trị
XSQT
54
190
4514
9478
5236
1470
73408
37985
94156
09692
20816
44908
50244
99482
49161
27502
73237
461392
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/08/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;6;6; 0 2;9;
5;7; 1 4;6;
7;9; 2
4; 3
1;4;9; 4 3;4;5;
4;6; 5 1;9;
1; 6 5;8;
7 1;2;
6; 8
5; 9 2;4;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 4;4;9;
1 6;9;
2;2; 2 2;2;3;7;
2;3;7;8; 3 3;
7; 4 8;
5; 5 5;9;
1;7; 6
7 3;4;6;
4; 8 3;7;
1; 5; 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2;8;8; 0 7;9;
4;6; 1 6;
2 8;9; 9;
6;7; 3
4; 4 1;4;5;
4;6; 5 8;
1; 6 1;3;5;
7 3;
2;5; 8 7;
2; 2; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
27
406
0356
5741
0334
1195
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
76020
74406
17149
82544
619986
Quảng Bình
XSQB
90
122
0238
8440
2233
6422
30872
44240
35761
38367
20555
82647
11837
04695
92632
12884
14478
673691
Quảng Trị
XSQT
54
190
4514
9478
5236
1470
73408
37985
94156
09692
20816
44908
50244
99482
49161
27502
73237
461392
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/08/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;6;6; 0 2;9;
5;7; 1 4;6;
7;9; 2
4; 3
1;4;9; 4 3;4;5;
4;6; 5 1;9;
1; 6 5;8;
7 1;2;
6; 8
5; 9 2;4;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 4;4;9;
1 6;9;
2;2; 2 2;2;3;7;
2;3;7;8; 3 3;
7; 4 8;
5; 5 5;9;
1;7; 6
7 3;4;6;
4; 8 3;7;
1; 5; 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2;8;8; 0 7;9;
4;6; 1 6;
2 8;9; 9;
6;7; 3
4; 4 1;4;5;
4;6; 5 8;
1; 6 1;3;5;
7 3;
2;5; 8 7;
2; 2; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
27
406
0356
5741
0334
1195
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
76020
74406
17149
82544
619986
Quảng Bình
XSQB
90
122
0238
8440
2233
6422
30872
44240
35761
38367
20555
82647
11837
04695
92632
12884
14478
673691
Quảng Trị
XSQT
54
190
4514
9478
5236
1470
73408
37985
94156
09692
20816
44908
50244
99482
49161
27502
73237
461392
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/08/2022
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;6;6; 0 2;9;
5;7; 1 4;6;
7;9; 2
4; 3
1;4;9; 4 3;4;5;
4;6; 5 1;9;
1; 6 5;8;
7 1;2;
6; 8
5; 9 2;4;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 4;4;9;
1 6;9;
2;2; 2 2;2;3;7;
2;3;7;8; 3 3;
7; 4 8;
5; 5 5;9;
1;7; 6
7 3;4;6;
4; 8 3;7;
1; 5; 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
2;8;8; 0 7;9;
4;6; 1 6;
2 8;9; 9;
6;7; 3
4; 4 1;4;5;
4;6; 5 8;
1; 6 1;3;5;
7 3;
2;5; 8 7;
2; 2; 9
Liên kết: Kết quả XSMB | SH BET | 789 bet